Školska športska dvorana Glina - opremanje novoizgrađene dvorane